Bài viết

Quảng cáo Radio là gì?

  • Quảng cáo radio là sử dụng kịch bản chi tiết dễ hiểu về các loại hình sản phẩm, dịch vụ kèm với giọng đọc.
  • Các hiệu ứng âm thanh phù hợp hoặc một tiểu phẩm.
  • Quảng cáo radio giúp thính giả nghe đài hình dung được hình ảnh nhãn hàng.
  • Những chức năng quan trọng của từng sản phẩm, dịch vụ mà nhãn hàng đem đến cho người tiêu dùng.

Read more